Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 3

c »

Waai*

hebbende Plundering, hem door den Quartiermeester Generaal Bentinck gefuppediteert ten fine om die aftefchryven?

12.

Of Zorreth des tyds ook aan Get. heeft gezegd, dat de Quartiermeester Generaal Bentinck hem naar Rhederoort had gezonden , om die lyst aan Get. te eommuniceeren?

*3'

Of niet al mede kort voor de te Arnhem plaats gehad hebbende Plundering en ontwapening , Get. met zyn Fargon van Nymegen komende ryden voorn., Zorreth, komende van het Zwaantje, op den weg gefproken heeft?

14.

Of gezegde Zorreth toen niet een poos tyds met Get. gepraat heeft?

15-

Of Get. zig ook den inhoud van het toen gehouden discours rappelleert?

16.

Immers of Zorreth niet aan Get. heeft gezegd, dat het hoog tyd was de Arnhemfche Burgery te ontwapenen, of dergelyke woorden in fubftantie?

Get. weet van dit even zoo weinig zig te herinneren.

Get. weet zich ook hier van niets te herinneren , fchoon hy het voor zeer mogelyk houdt, dat hy op dien tyd van Nymegen is komen ryden, en den Heer Zorreth ontmoet heeft.

Get. rappelleert zich natuurlyk ook dit niet.

Ook hier van weet Get. niets.

Get. rappelleert zich niet noch van de ontmoeting, noch van de gefprekken.

Sluiten