Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 65 )

Of niet toon met zyn volk was doorgemarcheerd tot aan het huis van den Heer Ter Hoeven?

Of niet toen reeds by den Heer Ter Hoeven de glazen waven ingeflagen?

Of op den 29 Juny ook geweest ware in het huis van Marten van Rosfum of het Duivelshuis ?

Of niet in 't gem. huis geweest ware te gelyk met den Tambour Major «er Dragonders en den Vaandrig Schlosfer?

Kelatio tot het 4<? Pr.elim. Examen.

Dat ja, hy de Oevcrftraat waarfchynlyk zal afgegaan zyn, met oogmerk om het byeenverzamelde volk naar de Markt en naar de Wal te brengen.

Neen, althans zoo verre hem bekend was, fchoon het mogelyk ware, dat de achterblyvende Soldaten zulks gedaan hadden, zonder dat hem zulks bekend ware; trouwens hy had naderhand vernomen, dat in den morgenftond een groote Corporaal van de Comp. van Ilohenlohe de glazen had ingeflagen by Ter Hoeven , welke Corp. naderhand gedeferteert was.

Antw. ja, dat hy daar 'smiddags de kamer van de Vrymetzelaars had doen fauveeren en 's nachts daar geroepen zynde zeer veele ongeregeltheden, als van Wyn in de kelder te laten uitloopen en diergelykeu, gefluit, cn veele lieden, in de kelder, bezig zynde met drinken met en zonder kaarfen, "er had uitgedreven en de Wyn doen nederzetten.

Neen, dat hy daar met hun niet te gelyk geweest ware, maar wel in den voornacht,niet by helderen dag.

Of niet daarby prrefent geweest ware,. toen , de Tambour Major en Vaandrig Schlosfer aan den Caste-

Antw. neen, dat dasr niet by geweest ware, en dsarvan óok nooit iets hadde gehoord, I lein

Sluiten