Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 68 )

' Öf gedetin. toen niet aan van den Berg gezegd had, dat, indien hy van "den Berg hem te voorer. aan het huis van Brendeke niet zoo onvriendelyk behandelt had, zyn huis wel zou bewaard gebleven zyn?

Of op den 29 Juny 1787, den bekenden plunderdag, ook hier op 'é Stadhuis ware geweest? .

Of ook op de Raadzaal van de Magiftraat ware geweest?

Wat hy daar gedaan had?

Welk antwoord gedetin. destyds <ran de Mügiitraat ontfangen had?

Of de Magiftraat aan dat antwoord vervolgens ook voldaan had?

Of gedetin. niet meer dan eens by de Magiftraat geweest was om op het geven van ordre aantedringen ?

Of gedetin. dan hier op 'c Stad-

daan; welk gefprek vriendelyk ware afgcloopen.

Gedetin. zegt neen.

Ja. Ja.

Hy had op ordre van den Gen. Verfchuur aan de Magiftraat verzocht ordre te geven, dat de Burgery de wapenen zoude overgeven.

Gedetin. zegt, dat de Magiftraat gezegt had, dat hy aan den Gen. Verfchuur zou zeggen, dat het aanftonds gefchieden zou.

Gedetin. zegt te meenen van ja.

Gedetin. zegt, dat hy zich niet herinnert meer dan eens daar te zyn geweest, wanneer de Gen. Verfchuur hem gelast had aan de Magiftraat te zeggen, dat het met die ordre zoo lang duurde, waarom gedetin. meent,. dat misfehien reeds anderen voor hem met dezelfde boodfchap daar geweest zyn, fchooa het kon zyn , dat hy 'er toen voor de tweedemrcl geweest is, althans zeker wat hy 'er nooit geweest zonder o re van ^en Generaal.

Gecc.in. iegt zulks niet gezegt te huis

Sluiten