Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7i )

Of niet toen drie a vier Soldaten , met overgehaalden haan, denzelven Hk. Brands het Geweer op de borst gehouden hadden?

Of niet daarop aan hem Brands gezegd had , hond, geef my de Wapenen ?

Of niet toen. zelfs een der Soldaten gezeid had: Myn Heer, geloof den man, hy fpreekt de waarheid?

Of niet toen in dat huis, met zyn Zydgeweer, een Comptoirglas had in ilukken geflagen?

En vervolgens aan zyn volk had geordonneert om alles in ftukken te (laan?

zocht had denzelven te doen vastzetten , gelyk die ook naderhand nog in hechtenis geraakt was.

Dat WüJeke de Blaas gedetin. had aangedragen , dat 'er in het huis van den Burger van Kesteren kruid was en denzelven had aangezet om in hetzelve huis vilitatie te doen, 't welk hy geweigerd had , zeggende daartoe geene ordre te hebben.

Gedetin. zegt neen, zoo verre

hem bekend is.

Neen.

Neea.

Neen.

Antw. neen , doch dat hy zich nu herinnerde het huis gepasfeert te zyn , wanneer hy 'er veel Militairen en ander volk voor en in huis gevonden had, die den man waarfchynlyk zyn Geweer in zyn abfentie reeds afgevraagd hadden ; dat hy zich alle moeite gegeven had om de Soldaten 'er uit te jagen , dat hem zeer veel moeite kostte; by welke gelegenheid, vermits het huisje zeer klein en vol men-

fchen

Sluiten