Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Si )

Ontkent, dat. aan een Heer, welke met hem in gem. huis was, een boek heeft getoont, waar in ilond: denk om Bekking.

Ontkent, dat door de Huishoudlter aan hem gezegt is: hoe kan dit wezen, ftraks zeide gy, dat gy 'er niet van wist, en nu fchynt het haast dat 'er een plan is?

Ontkent, dat aan de Soldaten, welke by het huis van den Zilverfmit yan den Berg bezig waren in het huis te breeken, gezegt heeft: wat 'ligt gy daar te neüken, zyn 'er dan geen Bylemans by het Regiment? doch dat mogelyk is, dat aan een Sergeant, welke met een Hellebaard aan een horeïje van het vengfter Hond te trekken, gezegt heeft: wat legt gy daar aan te trekken?

Ontkent, immer aan Jan Roelofs gezegt te hebben, dat zyne ocdres nopens de plundering tusfehen het Zwaantje ontvangen had.

Ontkent, ordres ontfangen te hebben ter oatwapening der Burgery\ doch dat op ordre van den Generaal Verfchuur by die lieden, welke de Geweeren noch niet hadden overgegeven, dezelve had afgevraagt.

Ontkent, dat aan Jan Roelofs gezegt heeft, inval Dikkelman niet van het gezelfchap van Brendeken geweest was, hy 'er beter van zoude gehad hebben. * , ' Ontkent, aan den Burger Sagels gezegt te hebben: ik zal u ouden ionder ftraks wel krygen.

Ontkent, dat met een Detachement Soldaten voor gem. huis heeft halte gehouden.

Weet niet, dat des tydes den Major van Hohenlohe ergens is tegengekomen.

Ontkent, dat des andren daags aan de Vrouw van Sagels, tydes hy eene vifite By Mevrouw de 1'Arche gedaan heeft, gezegt heeft: ik heb het om u en uwe kinderen wille gelaaten, doch de Hospes heeft zig verdoemd /legt gedragen.

Bekent, tydes hy met eenige manfehappen, voor het huis van de Wed. Visfer ftond, door den Hopman Troost van gem. huis afgeroepen te zyn, ten einde eenige Soldaten, die in het huis van Lenting be-zig waaren met plunderen, weg te jagen, zo als zulks dan ook door hem was gefchied.

Ontkent, dat met eenige manfehappen aan het huis van Lenting is .gekomen.

Dat ook met Lenting aldaar op de ftoep niet heeft gefproken.

L Dac

Sluiten