Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«n Commando Soldaten, en hetzelve aldaar gecommandeerd hebben halte te houden. 'Noch order gegeven, om op dat huis te fchieten.

En ontkent volftrekt den inhoud van de verklaring van den Burge» A. Sminck, aan hem voorgelezen.

Waar op gecompareerd is de Burger A. Sminck, en heeft by zyne verklaaring, voor Richter en Wethouders afgegeven, geperfifteerd.

Gelyk gedetin. ook by zyne ontkenning is blyven perfifteeren.

Voords compareerde W. Hendriks, insgelyks by zyne afgegeven verklaring perfiftcrende, met herhaald declaratoir: dat op Commando vaa den Overffe Zorreth in het huis van Limpers gefchoten is.

De gedetin. perfifteert al nog by de negative.

Aan gedetin. gecommuniceerd zynde de verklaring van P. Gelderman, ©mtrehd het voorgevallene by het huis van den Tabaksverkoper 'Naberman, en houdende, dat gedetin. aldaar het eerst de glazen heeft ingeflagen, werdt door gedetin. volftrekt. ontkent, blyvende P. Gelderman , gecompareerd zynde , in deszelfs prafentie by zyne afgegevcne verklaring perlifteren, met byvoeging zelfs, dat by zyn Vrouw, die zoö bevreesd was, buiten de St.Jans Poort, om naar de Molen van Roelofs. te gaan, gebracht heeft, en by zyne te rugkomst voor het buis van "Na berman nog beeft moeten wagten wegens het groot attroupement militairen, en dus van naby gezien heeft, wat hy in zyn verklaring heeft afgegeven, zynde voords, zoodra het vólk m dat huis-gedrongen wag, "naar zyn huis gegaan.

Mede aan hem voorgehouden de verklaring van J. N. Hiensch, welke als voren door gedetin. ontkend wordt, blyvende gedetin. by zyne depofitie perfiftcren.

Gedetin. weet zig niet te herinneren, by gelegenheid dat men by den Zilverfmit Evers wilde plunderen, tegens Brus gezegd te hebben: dit wat verdiend, moet vat hebben.

Heeft 'wel hooren zeggen, dat de Vrouw van Evers geld uit 't vengfter gegooid heeft, dog heeft zulks niet gezien, i

Gedetin. ontkent het gepasfeerde aan het huis van van den Berg, door Lambert van Leiden verklaard , cn heeft 'zelfs tegens de Soldaten % daar \ geattroupeerd zynde, gezegd:'" wat' doe je1 daar, gy' ziet immers, dat daar 'ge»n volk in is ?

• Qnt-

Sluiten