Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 94 )

_ Dat nooit aan Jan Roelofs gezegd heeft, zyne ordres tot de plande* ring tusfehen het Zwaantje en de Stad ontfangen te hebben.

Noch ook ordres ontfangen te hebben tot de ontwapening der Burgery, dog dat op ordre ven den Generaal Verfchuur by die lieden welke de Geweeren nog niet hadden overgegeven, dezelve had afgevraagd

Over welke pofitien van den gedetin. gehoon zynde Mr. D. W °A* Brantfen, heeft dezelve verklaart zig daar van niets te rappelleren, uti fub No. 7.

Suzanna Maria Löhnis, Schoonmoeder van den Burger Moll, dewelke verklaart:

h Dat op den 29 Juny 1787, ten haaren huize, door een troup Soldaten ae glazen ingeflagen zynde, eenigen tyd daarna de Major Zorreth op eene violente v/ys aan de fchel getrokken heeft.

Dat zy de deur geopend hebbende door hem 't Geweer, dat in huis was, gevraagd is, 't welk zy beantwoordde met te zeggen, geen ander dan een Jagtgeweer te hebben van haar Schoonzoon.

Waarop door den gedetin. was gerepliceerd, dat 'er wel degelyk een Geweer moest zyn, als hebbende de Heer Moll voor eenige dagen verklaart , dat hy den eerften, die molestie aan zyn huis kwam doen, zou fchieten dat hem de damp uit de keel kwam.

Dat zy toen het Jagtgeweer heeft afgegeeven én zich aan gedetin. over de ten haren huize gepleegd wordende infolentien zeer heeft beklaagt, 't geen door gedetin. beantwoord wierd met te zeggen: dit zoude niet gefchied zyn, indien uw Schoonzoon niet hier in huis woonde.

Dat gedurende dit discours de Soldaten, die den gedetin. adfifteerden nog glazen willende inflaan, zulks door gedetin. is verboden. '

Dat het haar niet bewust is, dat Soldaten by haar op 't afgeven van Geweren hebben aangedrongen, als mede niet dat de Schildwagt, welke voor haar huis geftaan heeft, door gedetin. was bezorgd, alzo 'haar Broeder zig daartoe by de Magiftraat had geaddresfeert, uti fub No. 8.

Hendrik Gecnderots, dewelke verklaart, dat hy, destyds Wachtbode van het Rhynftraatfche Vaandel zynde, op den 29 Juny 1787, dooreen Stadsbode ordre gekregen had, om met de Stadskarren rond te gaan om de Geweren van de Burgers optehalen.

Dat hy, zulks niet verkiezende te doen, naar 't Stadhuis regaan was, en daar komende gehoerd en gezien had, dat de gedetin/ de trap, die Hflgprf**. rui- ',; •" •••nétr.

Sluiten