Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 98 )

dat zulks volftrekt onwaar was, dat de een den ander van wederszydcHï nooit ecnig leed had gedaan, en welk gefprek vriendelyk. was afgelopen.

Ontkennende voorts, aan van den Berg gezegd te hebben, dat, indien jhy van den Berg hem gedetin. te voren aan 't huis van Brendeken niet zoo onvriendelyk behandeld had, zyn huis wel zou bewaard gebleven zyn.

Waarop gedetin. over 't fubjecte cas met Jan van den Berg geconfronteerd zynde, heeft gezegde Jan van den Berg by zyne afgegevene depofitie geperfifteert, en is door gedetin. toen gezegd, wel by de converfatie te Malburgen geavanceerd' te hebben, dat.hem het voorgevallene eenige-avonden voor de plundering, te weten het dispuut by Brendeken, gefpeten heeft, dog zig geen ander dispuut met van den Berg te Malburgen te rappelleren, noch ook waar over het dispuut by Brendeken geweest is; blyvende gedetin. wyders negeren, destyds-gezegd te hebben, dat, indien dat dispuut niet voorgevallen was, van den Berg niet zoude geplunderd zyn geweest.

Dat gedetin. met een troep Soldaten voor het huis van den Geweermaker Henne traande, terwyl door de Soldaten aan dat huis geplunderd wierd, voorts in huis is gegaan, en eenige Klingen uit een kast in 't voorhuis genomen en die aan zyn oppasfer heeft overgereikt, uitwyzens de depofitie van G. J. van Dalfem, fub No. 19.

Dat gedetin. op den 29 Juny 1787, 'savonds circa 6 uuren, met een» eommando, waarmede hy door de Stad ging, gekomen is aan 't huis van den Geweermaker Henne.

Dat deszelfs vengfters befchadigd zyn, en zyn deur opengebroken is, en dat zyn meubelen, lyfscoebehoor en winkel zyn geplunderd, en dat gedetin. mede in deszelfs huis gekomen is; dat gezegde Henne zig; op dien dag, door op de Zolder boven de Stal te vlugten, gefauveert heeft.

Dat, de volgende week daar aan, gedetin. by Henne gekomen is, en denzelven gezegd heeft, niet gedagt te hebben, dat het zoo veel was, maar dat hy wat moest hebben, waarop Henne geantwoord haai, dit niét verdiend te hebben, en waarop gedetin. aan denzelven had gerepliceerd daar voor zyt gy een Patriot; dat gedetin: vervolgens Henne by Brendeken op de agterkamer heeft doen komen, en hem teruggegeven een dubbeld Geweer, een enkeld afdraaiers Geweer, en één, twee a drie Klingen; waar op hy eea briefje, welks inhoud hem onbekend

was,.

Sluiten