Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i io5 >

«uren een. Ruiter van eene Patrouille van drie man een piftoor in de Dakkerftraat heeft afgefchooten, ten' aanzien, van den Burger Wynand Roelofs , die, over dat vreemde geval op zyn ftoep ftaande te denken , door verfcheidfcn Officieren en Onderofficieren werd omringd, waar van hy den gedetin. kende, die hem vroeg, wie daar gefchooten had, 't geen door W. Roelofs beantwoord werd met te zeggen: Myn Heer! een van de Ruiterpatrouille, op de linker zyde rydende* heeft dat gedaan,.waarop hem werd toegevoegd: dat h niet waar, dat heeft een Burger gedaan, waar op- Roelofs repliceerde , dat het wairagtig was ,. wordende de waarheid; daar van door de Vrouw, Dochter en Meid van Rookmaker bevestigd, uitwy/ens de depofitie van W. Roelofs voorn, fub No. 30..

Over welke omftandigheden gedetin. by deszelfs 4e Examen gehoort zynde, heeft verklaart zulks niet te weeten, fchoon- het egter wel zyn kon.

Dat gedetin.. op-den 29 Juny 1787,. smiddags circa 4 uuren, is ge~ koomen ten huize van Hendrik Brancsr verzeld met een hoop Soldaaten denzelven onder veele dreigementen zyn Geweer en. Wapens afeisfehende, waar op Brants ten antwoord' gaf,, dat hem die reeds waren afgenomen, het welk ten gevolge had, dat 3 a 4 Soldaaten hem' de punt der Bajonet.,, met overgehaalden haan van Geweer, op de borsc hielden, zeggende de gedetin. onder veele vloeken: Hond! geef my de Wapens ! 't geen. wederom beandwoord zynde met te zeggen ,, dat die reeds hem afgenoomen waaren, gedetin. dezelve woorden, Hond!'geef my de Wapens ! onder aanhoudend vloeken heeft herhaald;.

'Dat daar op een der Soldaaten, die hem H. Brants 't Geweer op dè' borsc hield,, tot gedetim zeide: geloof dcezen man, want. hy [preekt d& waarheid.. 1

Dat gedetin. daarop, zyn Zydgeweer aan de hand hangende, met een kort Geweer of Snaphaan in 't huis van gezegden H. Brants, het Comptoirglas aan ftukken floeg, en vervolgens, aan zyn. volk ordonneerde, alles te demoliceren en in ftuk te flaan; 't geen ook werkelyk gefchied was, uitwyzens de depofitie van H. Brants, fub Nb. 31.

Waar over gedetin; by zyn 2e Examen gehoort zynde, beefr afgegeven-, gezegden H. Brants wel gekend te hebben , doch aan; deszelfs- huis niet te zyn geweest , om: deszelfs; Geweer op te haaien, en zich alleen vam denzelven te herinnerenhem 'snagts in de Oeverftraat. en elders te hebben) gereneontreerd, dat de Soldaaten-hem gedetin.. hadden gezegt,.

O, dat,

Sluiten