Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ii >

kiezing/vijze, dan daar bij bepaald is, zoude gé* lieven te introduceeren.

Waar op de benoemde Voorzitter deezer Vergadering, bet Prasfidium aanvaardende. Bij eenes alzinds gepaste aanfpraak, de Comtnisfie uit liet Collegie van Hoofd - ingelanden, namens deeze Vergadering, heeft bedankt, zoo voor de accurate-fe als fpoed, waar mede welgemeld Collegie, Rhijnlands Ingelanden , zoo in haare pnmitive Vergaderingen, als door haare benoemde Kiezers rei' deezer Vergadering, in ftaat gefteld hadde, om ter verkiezinge van eenen Rentmeester, m plaatta van wylen den Burger Jan Proot, dat gedeelte haarer Eigen en Onvervreembaare Rechten te kunnen uitoeffenen S als voor de promptitude en geregelde orde, waar mede welgemelde Commisha deeze Vergadering hadde georganifeerd 5 neemen* de voorts op zig om de confideratien zoo evert door de Commisfie aan de Vergadering voorgedraagen, bij dezelve in overweeging te brengen.

Hebbende daar op de Commisfie uit het Collegie van Houfd - Ingelanden, zig uit deeze Vergade* ring geabfenteerd.

' Waar na de Voorzitter voorgedraagen heeft orri ingevolge en op den voet van het Reglement, waar' na de Algemeene Kiezers Vergadering van Rhijnland, op den 27. Februarij i?y6- de toenmaahge keuze van een Dijkrechter, Rentmeester en Secretaris heeft geëffectueerd ,• als nu over te gaan tot het doen der Verkiezinge van een Rentmeester, in plaatfe van wijlen den Burger Jan Proot.

Waar tegen de Kiezers van Alphen, Warmond? Oegstgeest en Noorcfwijkerhout, zig in zoo verre hebben vei ree; dat zij namens hunne Committenten, celast zijnde, om sloor die Kiezers, welken 0 we«

Sluiten