Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i6 >

tegecs den Burger Conynenburg op bet Tiental zijn gebracht, om daar uit de verkiezinge-van een Rentmeester te doen.

Hebbende,.alvorens tot de Stemming uit het gemelde Tiental overtegaan, de op hetzelve geplaat.-te Kiezers, de Burgers van Lelyveld, Stiphout Dallens, van Royen, van der Aar en van der Lee Junior, zich uit de Vergadering geabfenteerd.

En heeft zich de Burger Johannes Kempenaar Junior, als volgende in jaaren op den Burger van Royen, daar op tot Mede-ftemopneemer bij het Bureau gevoegd.

Inmiddels aanmerkingen gemaakt zijnde, of alle de Burgers, die op het als nu geformeerde Tiental waren gebragt, aétueel Ingelanden van Rhijnland waren; heeft de Voorzitter, ten einde te onderzoeken of de Vergadering hieromtrend konde worden ingelicht, doen requireeren eene der Geemploijeerden ter Secretanje van Rhijnland, om van denzelven te verneemen, of 'er ook Quohieren ter gemelde Secretarije aanweezig waren, waar uit zoude kunnen nagegaan worden, wien alsactuëele Ingelanden vanRhijnland bekend ftonden.

De Burger Lezwyn hier op binnen ftaaade* heeft deeze vraage met Neen beandwoord.

Waar op, na nog eenige discusfien, en na dat de Voorzitter gevraagd ha 1de, cï 'er ook eenige Leden ter deezer Vergadering prsefent waren, bij wien de op het Tiental geplaatlte Burgers als Ingelanden van Rhijnland bekend waren V

Zoo hebben zich als zodanig op derzelver verandwoordelijkheid gedeclareerd:

Den Burger Brouwer voor van Lelyveld.

Kleynenbcrg —— van Bommel.

Den

Sluiten