Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C ia >

3. Misfive van den Agent bij het Departement van Algemeene Policie en Binnenlandfche Correspondentie der Bataaffche Republiek.

2. Antwoord van Hoofd Ingelanden op bovenltaanden Brief.

3. Copie van zekere Misfive van Hoogheemraadert aan Hoofd - Ingelanden van Rhijnland van dato •28. Oei. 1797.

4. Voordragt van Hoofd - Ingelande» aan Gedeputeerden van Rhijnland, betreklijk het zesde poincT:.

5. Memorie van Hoofd-Ingelanden, mede betreklijk het zesde poincT: van Befchrijving.

Is beflooten alle deeze door Hoofd - Ingelanden overgelegde, en de Vergadering voorgeleezen Stukken, als Bijlaagen tot de Notulen te doen drukken, en aan de reipecüve Departementen rond te zenden' en zijn dezelve allen hier achter gevoegd onder de Biilaagen Litt. A, B, C, D, E. J

De Voorzitter leest der Vergadering voor eene Misfive, aan haar geadresfeerd door de Municipaliteit van Sasfenheim, houdende, dat Ingelanden voor ditmaal, uit hoofde zij, tot het doen der verkiezing opgeroepen, maar vier in getal waren geweest, beflooten hadden geene Gedeputeerden te zenden. Welke Misfive is aangenomen voor notificatie.

De Voorzitter fielt voor, om wegens de a&uëele omftandigheden van die van Haarlem en Leyden, de order der punten van befchrijving niet te volgen, en thans te beginnen met her tweede poincT: van'befchrijving.

Wordt dienvolgens voorgeleezen het tweede poincT:,

2. Om te hooren rapport van de gecombineerde Commisfie, zo van Gedeputeerde Ingelanden, als van Hoofd-Ingelanden , betreklijk de conferentien met de respeftive Commisfien uit den

Raad

Sluiten