Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 44 >

Art. 5.

Aan ieder DiftricT: of Huishoudelijke verdeeling, inyoegen en met in het ooghouding van het hier boven bij Art. 2. 3. en 4. bepaalde, zal uit Rhijnlands Casfe worden betaald: voor ieder dag dat elke Ge* deputeerde ter Vergadering prefenf is, voor vacatie ƒ3:0:0. en voor reiskosten of diftantie - geld, gereekend van de plaatfen hunner zending tot Leyden , en zulks voor de heen en wederreize, te faamen eene Gulden voor ieder uur, en de halve uuren «aar advenant.

6.

Deeze vacatie- en diftantie gelden zullen Hoog» heemraaden van Rhijnland yerpligt zijn, jaarlijks, door den Rentmeester, aan de Diftricten en andere Huishoudelijke verdeelingen, welken in het afgeloopen jaar Gedeputeerden ter deezer Vergadering hebben gezonden, bij de betaalinge hunner Morgengelden te doen yalideeren.

7.

Ten dien einde zullen de Sccretarfsfen van deeze Vergadering, binnen veertien dagen na het afloop van ieder eerfte fesfie van elke gewoone Najaars-Veri gaderirig, foraieeren, en, bij behoorlijk door hun geteekend dubbeld , aan Hoofd - Ingelanden inzenden, eene fpeCiticque, lijste, wegens de vacatie - en diftantie-gelden, bij de refpediive Gedeputeerden gemtriteerd, zedert, of na dato van het afToopen der eerfte fesfie van de gewoone .Najaars • Vergadering \Tan het voorgaand jaar, tot op en met de eerfte fesfie van de gewoone Najaars • Vergadering'van dat jaar, waarin zij deeze lijst formeeren, om door Hoofd-Ingelanden gevifiteerd, en bevouden worden? de conform de Articulen van dit Reglement, midsgaders overeenkomftig de lijste der refpective Credentiaalen op de onderfcheiden Vergaderingen ingeIeverd, geapprobeeid, en aan Hoogheemraaden verzonden te worden, tpn einde, door dezelven gefiat? teerd, en aan den Rentmeester van Rhijnland ter jif quidatie overhandigd te worden.

A«.

Sluiten