Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< »5 >

Leyden op den vijf- en twintigfte April Jongstleeden, zo voor zich, en nog ais ten deezen inflaande en de rato caverende, voor den burger Johann?s Huygens, te zamen door dezelve Vergadering gecommitteerd, tot het verrichten van alles, wat nodig bevonden zoude worden, om de fubfnteerende differenten , tusfchen de Steeden Haarlem en Leyden ter eenre , mitsgaders de gemelde Vergadering, gevoegd me; Hoofd • Ingelanden van Rhijnland, ter andere zijde, door Arbiters te doen decideeren, en eindelijk de Burgers Pieter van Vem , Jan van der Snoek, Pieter Ürost, Leeden van het Collegie van Hoofd - lngela iden van Rhijnland , zoo voor zichzelve, en nog als door de verdere 'Leeden van het gemelde Collegie bij Refolutie in dato vijf Meij jongstleeden , gequalificeerd, tot het aangaan en pasfeeren der voorfchreeve Acte van Compromis, refpectivelijk alzo ter andere zijde, zijnde verzogt, geauthorifeerd, en gequalificeerd tot Arbiters, om de verfchillen, welke tusfehen de voornoemde Compromittenten ter eenre, en ter andere zijde, nopens de wijze van ftemmen, welke in de Vergadering van Gedeputeerdens van Rhijnlands Ingelanden moet worden in agt genoomenzoo wel als over de wijze, waarop de beide Steeden Haarkjn en Leyden, op dezelve Vergadering hunne ftemmen zullen uitbrengen , zijn ontdaan, en bij de voorfchreeve Acte van Compromis breeder gemeld, te examineeren, en vervolgens niet alleen iiaar recht, m?ar ook naar billijkheid, door derzelver uitfpraas te termineeren, en ce decideeren.

En verklaarden de Comparanten in hunne voorfchreeve quiliteit het voorfchreeve Compromis met de daar bij door ofte van wegens wed^rzijdfche conpromittenien aan hun overgeleeverde dukken, te hebben geëxamineerd, en na alles rijpelijk overwoogen, mitsgaders gelet te hebben, op alles waar op in deezen te. letten dond, voor hunne ukfpraak te hebben verdaan, zoo als zij verdaan en verkjaaren bij deezen s

Dat in de Vergadering van Gedeputeerden van Rhrjnlands Ingelanden de demming behoord te g<*fdueden op de navolgende wijze; dat de ftemmen, B 5 door

Sluiten