Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 27 >

Heeft het voorfchreeve Hoff dienvolgende de voornoemde Requiranten en Gerequireerdens hmc in de gecondemneerd, en condemneeren dezelve bi] deeze in den inhouden en nakoming van de voorfchreeve Afle van Compromis, mitsgaders de daar op gevolgde uitfpraak van gekoore Arbiteren.

Gedaan in den Hage, den een- en twintigfte Meij zeventien honderd agt- en negentig, het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid, voor de Burger» Stephanus Adriaan Vemiers van der Loef en jan Jacobus Loke Raadsluiden, als Commisfarisfcn ter audiëntie van de Rolle Gecommitteerd

(onder ftond)

In kennisfe van mij,,

( was geteekend )'

RAYMOND SLICHER.

Aecordeerd voor zoo veel 't geëxtraheer 'e aangaat met deszelfs origineel bij mij te Haarklein refideerende Notaris aeeze.n 5. Junij 1798.

JACQB SCHOLTING, Notaris.

Uwe Commisfie dus hier meede den hun opgelegde taak volbragt hebbende; wenscht deeze Vergadering en zig zeiven geluk, met den afloop deezer zoo lang onaangenaame zaak, en fluit dit hun Rapport met den wensch van Heil en aanbod van Breederfchap.

{was getO j

ARENT REESSEN. JOANNES HUYGENS. 'J. v. TRIGT.

Waar op de Prefident vraagd of de Vergadering hunne goedkeuring hier aan kon hegten . en concludeert conform.

Goed-

Sluiten