Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 28 >

Goedgekeurt rijmde , wenscht de Prefident de Wdenng met deewn zoen geluk; en werd hierop gerefolveert en beflooten , de itemming van nu af aan, zo op deeze als op alle volgende Vergaderingen te haren gefchieden op zodaanige wijz? als bii den Uitfpraak der Arbiters bepaalt is — '

De Gecommitteerden van de Steeden Haarlem en Leyden, leggen bier op ter tafel over, de nrvolgendd fchnftehjke Verkiaaring: S

De Gecommitteerden van de Steeden Haarlem en Leyden deeze Uitfpraak gehoord hebbende verklaaren voor z,g zeiven geene zwarigheid te maaken, om als nu, onder Approbatie hunner refp. Committent ten, de mt naam derzelver Steeden gedaane protesten tegen de verngtingen en befluiten der Vergaderingen van 25. April en a7. Sept. beide des JaLs 1707 in te trekker, m de op voorn. Vergaderingen gil nomen Refolutien voor zoo verre zij die tot noe toe uit de hun ter hand geftelde gejrukte Notulen van die Vergaderingen hebben kunnen opmaaken homolugueeren, en gevolgelijk ook voor vervallen te befchouwen het door hun op de Vergadering van ,s. April 1. ]. gedaan Declaratoir , waar bij zij, met mhffifie van voorige protesten, verklaarden de Refolutien van dien dag te zullen aanzien,

(was get.)

j. c. sterk.

G. VAN DER aa.

L. v. d. braak.

J. VAN DER vyver

Pieter noordziek.

b. van REES.

Inrusfchen ingekomen zijnde een Brief van Hoosheemraden werd dezelve door den Prefident geopend aan de Vergadering voorgeleezen. — En in advies gehouden tot aan de deliberatien over het 4de poinct van befchrijving.

De Pi\fident vraagt'aan de Vergadering de goedkeuring; op de Misfive van H Ingelanden aan den Agent fub. Lett. a. en word dezelve goedgekeurd.

Ver-

Sluiten