Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 37 >

Welk voorftel, benevens Concept-Misfive, goedgekeurt zijnde, is de Secretaris H. van Beufekom met de expeditie hier van gechargeerd geworden. .

Overgaande tot de deliberatien over het Rapport van den Burger Huygens C. S. ten opzichte der kosten fub Lett. H., abufivelijk geftelt Lett. I., praadvifeert de Voorzitter, dit Rapport te houden in advies tot een volgende Vergadering, ten einde de refpeclive Ingelanden hier door in de gelegenheid werden gefteld, over het zelve Rapport nog nader rijpelijk te kunnen delibereeren — en zulks te meerder, dewijl door een der Leden wierd voorgefteld het meergenoemde Rapport nog met de navolgende bijvoegzelen aldus te extendeeren, te weeten

: Art. 6. dus te ftellen:

Ten dien einde zullen de Gedeputeerden bij de laatfte omvraag, pf iemand nog iets heeft voorteftellen, gehouden zijn, hunne declaratien ven reiskosten , en vacatiegelden, ter prefidiale tafel over te geeven. En zullen alzoo de zodanigen, die hunne declaratien in voege voorfchr. niet hebben ingeleverd, ook voor zodaanige vergoedingen geene vacatie of reisgelden genieten.

Art.

De betaaling deezer vacatie en reisgelden zal, -naa behoorlijke vifie van de Secretarisfen van iedere Vergadering, en na examinatie en approbatie van Hoofdingelanden , gefchieden, op eene volgende Vergaring, door of van weegen den Rentmeester van Rhijnland, of anders bij hem kunnen ontfangen worden.

Art. 8.

En zal de Rentmeester gehouden zijn , om van deeze en alle andere kosten, tot deeze Vergadering behoorende of daar uit voortvloeijende, een aparte fomme of kapittel in zijne Rekening van uitgaaf 'te maaken.

C 3 Waac*

Sluiten