Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3 >

GELIJK.HEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

De Hoofd-Ingelanden van Rhijnland Aan

: :> v;.

De Munkipaliteit van

MEDEBURGERSl

Het is ter voldoening aan het Decreet van het gewezen Provinciaal Committé van het voormalig Hollands Gewest, de dato 29. September 1796. dat 1 wij de eer hebben eene Vergadering van (ïedeputeerden van Ingelanden van Rhijnland te befchrijven, tegen Donderdag den 17. September eertkomende, des morgens ten tien uuren, in 't Gemeenlandshuis binnen Leiden, ten welken einde wij Ulieden verzoeken de Ingelanden in TJHeder Diftnél tijdig te doen bijeenroepen tot het benoemen van Gedeputeerden ter dier Vergadering, op dezelvdi wijze, ah hij het gefan&ioneerde Reglement bepaald is, voor het doen der keuze tot Kiezers voor de Leden van Rhijnlands Beftuur; mitsgaders om dezelve te doen gelasten op de hier na te welden Poinéten:

10, Ingevolge het verzoek en gerefolveerde van Gedeputeerden van Ingelanden, op den 6. Junij jongstleden, zie gedrukte Handelingen ,'pag.

' 34. om, bij alteratie van het 15de Articul van het tweede Hoofdftuk, der op den 10. Februarij 1796. gefanótioneerde Inftruétie, tegen de eerst aanftaande Verkiezing te bepaaA a len,

Sluiten