Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 >

guller te werk te gaan, bij alteratie van het voorgemelde 8fte Articul niet behoord te woi* den gerefolveerd:

Dat wanneer de Kiezers, ingevolge het zelv„ de 8fte Articul ? de keuze zullen hebben „ volbragt van vier Hoo^-Heemraaden en

vijv Hoofdingelanden, de Praefldent dier „ Kies - vergadering zal gehouden zijn, _ de „ Kiezers van zodanigen Hoofd - Diftrift, „ waarin een vacatuure gevalien is, te invij,'teeren, om op den derden dag daarna „ de vaceerende Post of Posten, agtervol-

gens het 3de Articul van het ifte Hoofd* „ fl.uk der veelgemelde Inftruétie, te fup,, pleeren; en voorts te handelen, zoo als bij

het 6de daar aan volgende Articul, ten „ aanzien van de kennisgeeving; wordt bepaald: „ terwijl, wanneer er een vacatuure vooreen j, of wel beide de Steden mogt voorvallen ,

dezelve Prtefident al verder zal gehouden „ zijn, om, ftaande die Vergadering, van „ gemelde Vacatuure bij Misfive kennis te i, doen geeven aan de Regeering dier Stad, 4, waar in de Vacatuure valt, of wel van - „ beide de Steden, zoo de Post van Hoog„ Heemraad van beide te gelijk mogt vacee-

ren, met aanmaning om agt dagen daar na „ ter Vergadering van de gezamentlijke' Kie„ zers intezenden een Nominatie, geformeerd „ agtervolgens Art. 7 der opgemelde inftruc„ tie; dat hij Praefldent hier na de Vergade„ ring zal fcheiden: — en, in hec geval dat „ voor een of beide de Steden een nieuwen

Hoog-Heemraad moet worden verkozen, „ op reees , tot agt dagen daar na."

Ofte zodanige andere Refolude genomen, waar door alle verkeerde Explicatien ten eenenmaal worden weggenomen.

3o. Daar bij het te voren gewaagde 8. Art. bepaald A 3 wordt,

Sluiten