Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6 >

Wordt, dat de Dijkgraav zijnen post voor . drie jaaren zal bekleeden; en bij het 2. Art. van de Inftruétie voor den Dijkgraav gearrefteerd, onder anderen is gementioneerd, dat de Dijkgraaf volgens goedvinden van Ingelanden , door de Kiezers van drie tot drie jaaren kan worden gecontinueerd, dog nergens eenige bepaling wordt gemaakt, wanneer, ingevalle van discontinuatie, tot de verkiezing van een nieuwen Dijkgraav zal werden geprocedeert; zoo wordt al mede ter Deliberatie gegeeven, om bij verdere alteratie van het evengemelde 8 Art. 're bepaalen, dat, ingevalle van vacatuure van den Post van Dijkgraav, de verkiezing van eenen nieuwen zal g'eicmeden, agt dagen na de eerfte Sesfie.

_ Of dat de verkiezing zal gefchieden, dadelijk na dat van de discontinuatie gebleken is.

Ofte zodanig anders , als het meest gefchikc zal worden geoordeeld.

4°. Om finaal te befluiten, op het Plan tot vinding der kosten van de: refpeétive Deputatien ter Vergadering van Gedeputeerden van Ingelanden van Rhijnland; te vinden onder de Bijlage van de gedrukte Handelingen der Vergaderinge van Gedeputeerden van Ingelanden, in dato 25. April 1798 Littera H, pag. 4$. nader gealtereerd ter Vergaderinge van den 6. Junij 1793, zie gedrukte Handelingen van dezeivde Vergade.

_ ring, pag. 37.

Wij verzoeken voords Ulieden , om , zoo veel mogelijk, de Relpe&ive Handelingen der Vergadering van Gedeputeerde van Ingelanden, in dato 25. April en 6 [unij 1798, mitsgaders, de gefanóHoneerde Inftiucüe van den 10. Februarij 1796, te gelijk met den tegenwoordigen Briev van Bdcbrijving, op de gewoone plaatzen terleciuure te leggen; terwijl wij» ders, tot naricht van de te benoemen Gedeputeerden

Sluiten