Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i5 >

naam van het Uitvoerend Bewind door mij bij de nieuwspapieren bekend gemaakt, Ul op uve verantwoordelijkheid te gelasten, om te Eff.-ctueeren , dat noch op de voorfchreeven Vergadering, var> deri a? SepremHer eerstkomende, noc'i op eene andere bijeenkomite der Ged-pureerden van RhunlandsIngelanden, aedelib >reerd, veel min geprocedeerd worde°tot het neemen van maatregelen ten einde eenige veranderingen te maken, in de Perfoonen van het Dijks-Beftuur, wa'.ronder verftaan word Dijkgraaf, en Hoog Heemraaden, benevens de'zei,'er Ministers, wordende mitsdien aan Ul. onverlet gelaatenl, om zodanige alterarien in de Perfoonen van Hootd Ingelanden te maken, als gijl. oordeelen zult met het bij Rhijnland vigeerend Reglement over één te ftemmen.

Heil en Broederfchap! (was geparapheert)

A. J. la P I E R R E. (onderftond)

Ter ordonnantie van den zeiven

(was getekendp

Q. OND AATJE,

\- ,,„,[%[, pfiv ;■ ■. t... rdOTXJ- 2'Jlt :' ' : ; f ".•

en Rapporteert dieswegens :

©fit Hoofd-Ingelanden de Misfive van den Agent zoo belangrijk hadden gevonden, dat zij geen oogenblik hadden willen verwijlen, omme uit huri niidden eene Cummisfie te decerneeren , die op hem Rapporteur, den Burger van der Snoek en den Burger Coomans gellagerf was, ten einde met hem A^ent over dezelve aanfchrijving te handelen, en deszelfs waare meening te verftaan.

Dat

Sluiten