Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<& 19 >

mogte zïjn, als dan met Hoofdingelanden gemeen-

fchappelijk zodanig*» demarches in het werk te Hellen, sis ter conf:rvatie van der Ingelanden regt, en ter handhaaving van het Reglement 't best zal worden verftaan te behooren: waar op sedeliberee^t zijn» de, is conform dit voorftel geconcludeert, mits dat de Voorzitter zig zelve meede in die Commisfie plaatfte,endat dus hier door de Commisfie zoude beftaan uit 7 Leden, te weeten, een uit de 5 HoofdDiftriélen, en insgelijks een uit ieder der Steeden, onder welk fpecaal voorbeding, dat de Voorzitter zig zelve weegens het 5de Hoofd -Diftrdt, in die Commisfie zoude plaatlen, de Vergadering het benoemen der overige Leden, wel aan hem Voorzitter ^ wilde overlaaten. De Voorzitter zich hier in de wil der Vergadering laatende welgevallen, en de Com« misfie aangenomen hebbende, is door denzelven verder hiertoe benoemd geworden:

Voor 't Hoofd-Diftridt No. 4. de Burger Pieter van hierop , te Vennip.

Voor 't Diftridt Leyden de Burger Boudewijn van Rtes, te Leyden.

Voor 't Diftricl: Haarlem de Burger Ifaak Kor» nelis Sterk; re Haarlem.

Voor 't Hoold - Diftricl No. 3. de Burger Nica» laas van den Bos, te Leyderdórp.

Voor 't Hoofd Diftridt. No. 4. de Burger .Wil, lem Brack, te Zwammerdam. • Voor 't Hoofd • Diftricl No» 1. de Burger Jan van der Br eggen, te Ley muiden.

Die, «a goedkeuring der Vergadering, dezelve Commisfie op zig namen.

Zijnde voorts aan gemelde Commisfie vrijgeïaaren, om zodanige Perfcon of Perfoonen te kunnen en moogen empioyeeren tot het vervaardigen van Memorien en Addresïen, ^ls zijlieden ter volbrenging huuner Jast noodig zullen oordeelen. En- is voorts nog goedgevonden en veiftaan, de evengenoemde Commisfie te verzoeken, en te authorifeèren, gelijk dezelve word verzogt en geauthorifeerdbij deeze, om, daar het Reglement voor Rhijnlands Beftuur, door het ge weezen Provintiaal Beftuur van het voormalig Ge• we

Sluiten