Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ï3 )

haarvader en moeder te bewégen, om haar mede te nemén, dan te vergeefsch. Het antwoord was _ kind het is heden voor u te koud: —- en suphie moest te huis blijven.

r Korten tijd daarna ('t was juist in de herfst, toen dit voorviel,) werdt haar vader door een. vrind op de vogeljagt veizocht. Soiphie en haar broeder wenschten beiden even zeer, om vader te mogen vergezellen, om ook eens te zien, hoe die kleine vogeltjens gevangen werden. Zij fielden hun verzoek aan hun valer voor. Als het maarniet te vroeg voor ulieden is? was het antwoord.— Eij, lieve vader! zeide

soPHiE. Wanneer Gij ons flechts het genoegen Wilde doen, om ons medetenemen, wij zullen vroeg opftaan, en ons ;warrh kleeden, dan hebben wij geen nood om koude te lijden.

vad. Ja dat zou in allen gevalle de minde zwarigheid zijn; dan gij hebt morgen vroeg reeds uwe lesfen, en waarfchijnlijk kome ik niet voor ricgenr uuren te huis.

soph. O lieve Vader, dat komt zeer goed uit; morgen hebben wij ten negen uuren onze eerfïe les.

VAD»

Sluiten