Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(68 )

goed, om — meer kon hij, geheel tvan droetheid overllelpt, niet zeggen.

Ja wet, zeide de Doiïtr, gij verdient ook niet, dat uwe ouders of dat eenig braaf man u. beminnen en hoogfchatten, daar gij een arme onfchuldige knecht zo ongelukkig gemaakt hebt. — Evenwel , gij kunt het zo ver brengen , door uw gedrag, dat men,, 't geen gij- misdreven hebt, vergeet en vergeeft, wanneer gij van nu af er- u met ernst op toelegt, om u zo te gedragen, als het aan een kind van zulke braave ouderen betaamt. Slechts onder deze voorwaarde beloof ik u, om- aan niemand, zelfs niet aan uwe ouderen, iets te verhaalen van uw liegt gedrag.

Adolf beloofde dit in alle opregtheid, en be. tuigde zo veel berouw over zijn misflag ■, dat deDoüor er zelf dcor getroffen was, en zich verheugde , dat hij niemand er iets van gezegd hadt* — Doch hoe zult gij nu (vroeg hij) u in liet toekomende omtrend Jan gedragen, indien uw vader mogt befluiten, om . hem wederom in dienst te nemen ?

ad o lp. Ach! ik wil hem zo liefhebben, hem zo veel genoegen bewijzen, als in mijn vermo. gen is. — Hij zal binnen kort alles vergeten, wat hij om mijnen wille geleden heeft. — Ik

ga.

Sluiten