Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

en beledigingen toegevoegd. Hoe zeer moest hem dit niet krenken, daar hij van zijne onfchuld overtuigd was. — Het weinige geld, 't welk hij, toen hij het huis van zijn meester verliet, hadt verdiend , was ook reeds bijkans op, en hij wist niet,waar hij in 't vervolg van zou leeven.— Juist toen werdt hij bij zijnen ouden Heer weder geroepen.

Toen Jan kwam, en zijn Heer hem zeide, dat hij weder in zijn dienst kon treden op den voorgaanden voet, was hij als of hij uit een droom ontwaakte. Met traanen in de oogen dankte hij hem voor zijne goedheid, en van dien tijd af verdubbelde hij zijnen iever, om zijn meester ge. trouw te dienen. Adolf hfcldt insgelijks zijn woord.1 Waar hij Jan van eenigen dienst kon zijn, daar deedt hij het; menigmaal gaf hij hem deze en gene gcfchenken, en kwam hem in veel dingen te hulp. Jan kreeg hem uit dien hoofde ongemeen lief, ja zou hem bijkans op de handen gedragen , en zijn leven voor hem veil gehad hebben. In 't gemeen veranderde Adolf zich in zijn gedrag zodanig, dat zijne ouders het niet Hechts met het uiterfte genoegen ontdekten, maar ook alle, die in zijner ouderen huis verkeerden den braaven en welgemanierden Adolf prezen. Gij kunt ligt begrijpen, lieve kinders, welk E S ee"

Sluiten