Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 92 )

Dat zodanige beledigingen haar zeer moesten grieven, fpreekt van zelf. — Wanneer haare droefheid hierover op het hoogst Iteeg, en zij haar leed niet kon verkroppen , dan wierp zij zich in de armen van haare moeder, en zocht bij haar troost en opbeuring. Het antwoord, dat zij dan kreeg, was doorgaands, „ wees geduldig, lie„ ve kind, en draag uw leed met lijdzaamheid; ,. bidt God, dat hij u kragten geve, om dit te „ verdragen; 't zal u, zo lang gij leeft, van zeer „ veel nut zijn , wanneer gij daar van gebruik „ maakt, tot uwe wezenlijke verbetering. Gij „ weet, dat God geboden heeft, eert uwen vader „ en uwe moeder; gij kinders zijt uw ouderen gehoor. „ zaam. Di-.wils heb ik u gezegd, dat een menseh „ zich zelf ongelukkig maakt, zo ras hij ftrijdig „ met Gods geboden handelt. Thands ondervindt „ gij de waarheid van mijrC* gezegden. Leer hier„ uit, hoe goed God het met u meent, wanneer „ hij beveelt, dat gij uwe ouderen zult gehoor. ;, zaamen. Gij, kinders, zijt nog in veele op. „ zigte zeer onkundig, gij weet niet wat ulieden „ goed of fchadelijk is; uit dien hoofde moet gij „ uwer ouderen lesfen opvolgen, naardien deze „ verltandiger zijn dan gij, en ze u hartelijk lief„ hebben, en dus zullen ze u altijd ten besten

»raa-

Sluiten