Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m >

fflen. Maar dat zijn vader op zijn ©u den dag iïft onheil zou beleven,'dat hij gebrek z iu moeten lijden , dit griefde hem het meest. Willem gedroeg zich integendeel in de eerfte dagen, toen dit geval bekend wierdt, als iemand die zijn verfend verloren hadt : hij weende , hij fchrecuwde , hij. vloekte , en verweet , zelfs in tegenwoordigheid van anderen, zijn vader, tiat hij niet voorzigtigeï geweest was. — Dan wiide hij het eendan weder het ander bij de hand nemen , waarvan het eene dwaazer dan het ander was. Zijn vader en broeder Helden alle pogingen in het werk, om

hem tc doen bedaaren, maar te vergeefseh:

•en knaap, zo onverftandig als hij, was voor gcers overtuiging vatbaar.

De vader fcheen uitwendig zeer bedaard en enderworpen in djt geval , doch in zjjn ziel griefde het hem te meer. Hij hadt , wel is waar, te vooren meermaalen deze en gene tegenfpoeden m zijn leven gehad, maar dat hem alles zo zou ttgenlopcn, dat hij eindelijk geheel arm zou worden, dat hadt hij zich nooit kunnen „verbeelden. Te vooren was hij altijd vrolijk en opgeruimd, zijne kinders hadden hem nooit ver. drietig of ontevreden gezien; thands was hij van droefheid geheel overftelpt , zo dat hij in het eorzaame rnc;;ig ceu traan ftortte, hoewel hij in

te

Sluiten