Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m 5

«mderfteunde zijn voorftel zo iterk hij kon, om feem dus ook in zijn befluit te verflerken. — Hij hoopte , dat de oude man, ontdaan van die drukkende zorgen, welke hem tot dus verre haddim te ondergehouden, eerlang zijne voorige gezondheid weder verkrijgen zou. — Van tijd tot tijd werden de zwarigheden, die vader Robert en vooral ook Karei zich gemaakt hadden!, minder; en toen die vreemdeling na veertien dagen tc rug kwam, hadt men reeds het befluit genomen , om aan de begeerte van hunnen bloedverwandt te volioen. Nog ééne maand verliep er, eer men gelegenheid kreeg om te kunnen vertrekken. Eindelijk werdt de reis bepaald. Men zóu eerst naar Amjleraant reizen, en van daar met een fchip naar Batavia ftevenen. .— De dag van vertrek was daar. Onder veele aandoening namen de twee broeders van hunnen vader en van Braaf kart affcheid ; en zo vertrokken zij met hunnen geleidsman naar Amflerdam, alwaar deze, na hen van alles onderrigt en bezorgd heb. bende, hen eindelijk naar Oost Indie affcheepte.

Toen zij cp zee waren, kon Karei zijnen vader en Braafhart nog in lang riet vergeten. Elk'oogenblik van den dag waren zij hem voor den geest, en 's nachts droomde hij van hun. — Menigwerf ftorte hij in het eenzaam bittere ,traa-

nen

Sluiten