Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C2CO

Ras ontdekten zij, dat zij aan boord vaneen fransman varen, die hen zeer heusch ontfing. Karei hadt de franfehe taal geleerd, cn kon dus zeer goed met den kapitein en de overige fcheeps. lieden overweg. Men hadt onlangs den fchrijver van dit fchip verloren, en vertrouwde thands d.en pon aan hem toe. Willem hadt zulke goede dagen niet. Offchoon hij dezelfde gelegenheid, als Karei gehad hadt om fransch te leeren, was h.j echter geheel onbedreven in die taal. — Daar te boven moest hij, om iets voor de kost te doen, het gemeende werk mede verrichten, en met de mawóoaen als knecht werken. Dit beviel hem wel nkt, maar wïen kon bij befchuldigen, dan ztch

zelf> Daar te boven kwam Karei hem in alles

zo veel te hulp als hij kon. — Het fchip ging wel naar Oost-Indiën, doch niet

naar Batavia maar naar Pondec.hery — (Hier

wees vader Roderich de kinderen op de kaart waar

deze dad ligt.) 3U kwamen hier be*

houden aan, en vonden daar e.n hollandsch fchip", waarmede zij eerlang raar Batavia zeilden, en eindelijk aldaar gelukkig aanlandden.

Bij hunne aankomst werden zij van bun Neef met de grootfte blijdfchap ontfangen, te meer, om dat hij te vooren berigt ontfangen hebbende, met welk fchip zij naar Batavia zouden reizen,

de

Sluiten