Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van voor haar onderhoud re willen zorg dragen. Ten dien einde wilde hij haar werk bezorgen , 't weik zij bij haar kinderen kon verrichten , en waar. bij zij dus in ftaat was, om hen behoorlijk optepasfen. Ook zou hij haar morgen berigt van haaren man doen geworden.

Bij zijn affcheid , dankte de vrouw hem hartelijk , en wenschte hem de beste zegeningen toe. Thuis komende ontmoete hij zijne Lifette, naauwkeurig onderzoek doende naar den toeftand van die vrouw en haare kinderen. — Hoe blijd was zij, dat haar vader zo veel goeds van die vrouw verhaalde, —. zij verzocht haare ouders, om zeiven de geneesmiddelen aan die vrouw te mogen brengen, en, — gij begrijpt wel, lieve kinderen! baare ouders hadden daar niets tegen.

Wat dunkt u, zou Lifette dien nacht niet zeer gerust geflapen hebben?

Een zagte ilaap verkwikte reeds fints eenige puren de braave Lifette,■ toen haar broeder Frans, die in het naastgelegen vertrek (liep, nog'met open oogen lag, en zich onrustig in zijn bed omwentelde. — Hij wilde gaarn flapen, maar kon nier.

Frans

Sluiten