Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 98 )

,, en nu wierdt dit knaapje geheel bedorven. ,, Kreeg zij gezelfchap, dan moest Lodewijk altoos „ te voorfchijn komen , en dan preezen zij, ten „ gevalle van de oude Vrouw, haaren lieveling.'» ,, Eer Lodewijk nog terugkwam, hoorde ik reeds ,, wat er voorgevallen was. Een mijner vrienden „ was daar ook geweest, en hadt alles zo gevon„ den, zo als ik het u verhaald heb."

,, Lodewijk kwam eindelijk terug; — zijne Ou. „ ders ontdekten, wel is waar, zijne fout, doch ,, hielden het in den beginne voor eene levendige „ geestgefieldbeid, die wel bedaaren zou met den „ tijd. Dan eindelijk bjbben zij, en, zo ik vrees, . „ te laat, ontdekt , dat Lodewijk een fnapac'htig „ kind geworden is, die zeer bezwaarlijk deze i, kwaade gewoonte zal kunnen afleeren."

Zie daar 't verhaal van den Onderwijzer. Mogt «iemand uwer, lieve kinderen! zich door ontijdige loftuiging laten verleiden tot dezen zo fchadelijke en lastige misflag. Onmogelijk kunnen kinderen reeds zo wijs zijn, dat zij altoos verftandig kunnen fpreken. — Een kind kan dikwils een aardigen inval hebben , doch dit is nog geen bewijs van verftand. Laat u liever, door de goedkeuring, die gij met recht erlangt, aanmoedigen, om altoos meer lof door uwe vlijt , door uwe gehoorzaamheid en bevalligheid, te verdienen.

AVOND.

Sluiten