Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f i54 )

voortebereiden voor den volgenden levensftand, in een kring van menfchen , minder goed , en dus meer verleidende. Zijn hart was aanvanglijk voor deugd gevormd, en de hebbelijkheid, welke hij verkregen hadt in derzelver beoefening, moest hem de overwinningen, die hij thands behaalen moest, gemakkelijk maaken. Zijn lichaam was thands aan hardei] arbeid gewoon, en hij bezat bekwaamheden, zo als men bij een jongeling van zijn jaaren zou verwachten; ja, hij muntte daarin, boven anderen , uit. Zijn geest was uitgerust met zeer veele kundigheden , hij bezat, daarteboven, eene edele leergierigheid 5 — zijn hart was geheel gevormd ten goede, vatbaar voor goede indrukken, en vol edele gevoelens van waare menfchenliefde. Meermaalen hadt hij reeds dien wensch geuit, om regt veel goeds te kunnen doen aan anderen; en wanneer zijn leidsman hem dan te kennen gaf, dat hij eens dat genoegen zou fmaaken , wanneer hij, gelijk hij tot dus verre gedaan hadt, met ijver zich toelegde cp gehoorzaamheid en goed doen, dan vatte hij/ hem bij de hand, en zeide met een warm gevoel; — „ indien ik van mijne zijde in „ gebreke blijve, onttrek mij dan uwe liefde, uwe „ vriendfehap, op dat ik geheel ongelukkig wor„ de."

Op zekeren dag was de Grijsaard met Almanzor op de jagt in het nabij gelegen gebergte. Reeds

had

Sluiten