Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C I6-Q )

den wapenhandel, omdat zij alle, als het vereiseht wierdt, het vaderland verdedigen moesten. —

Almar.zor dan, die reeds'in de eenzaamheid, on» der het befiuur van zijnen vriend, in veele oefeningen het verder gebragt had, dan meenige knaap van zijne jaaren , wierdt in de tweede kiasfe opgenomen , en door vlijt en opmerkzaamheid op zich zelf won hij in korten tijd de liefde van zijne opzieneren en medeleerlingen. — Zijn oude vriend had hem intusfchen neg niet verlaten, en nochtans gevoelde hij eene groote behoefte. Bij al het vertrouwen en de genegenheid tot zijnen ouden vriend, gevoelde hij telkens te zeer den afftand tusfehen hen beide. Hij begeerde een vriend, meer met hem in jaaren evenaarende. — Lang aarfelde hij, wien te kiezen, en dikwijls deedt hij nog eene keus, waarover hij berouw hadt, en dus wederom terug ging, tot dat hij eindelijk eenen jongeling ontmoette, iri wien hij al dat geene meende te vinden , 't geen hij begeerde. Zijn naam was Husfein: hij was met hem van dezelfde jaaren ; en niet minder ijverig, dan Almanztr. Hij bezat elks hoogachting, zowel óin zijne goede hoedanigheden , als om dat hij de zoon van den Staatsdienaar des Konings was. Bus» Jein hadt insgelijks zeer veel genegenheid voor Almanzer , doch bleef deze liefde niet altoos zo opregt en zo hartlijk. Husfein was eergierig, en L 5 kon

Sluiten