Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 13 >

fcer laatstleeden , door hun Hoofd -Ingelanden aan de refpe&ive Municipaliteiten in het Hoog-Heemraadfchap van Rhijnland afgezonden, waarbij, onder andere Poir.&en, voorgedragen word, om op zcckerc Vergadering van Gedeputeerdens van Ingelanden , tegens den 27. Sept. toen eerstkomende befchreeVen, te delibereeren over de verandering of verwisfeling der Perfoonen van Dijkgraaf en drie Hoog-Heemraaden, Hij Agent nodig had geoordeelt, vermits het maaken van Alteratien , in de Perfoonen, bij het Dijksbeftuur fungeerende, en mitsdien ook alle deliberatien dien aangaande rechtftreeks ftrijdig waren met de advertentie. in April des jaars 1798. uit naam van het Uitvoerend Bewind door hem Agent bij de nieuwspapieren bekend gemaakt, Hoofd-Ingelanden op hunne verantwoordelijkheid te gelasten* om te effeétueeren, dat noch op de voorfz. Vergadering, noch op eene andere Bijeenkomst der Gedeputeerdens van Rhijnlands Ingelanden gedelibereerd . veel min geprocedeerd worde tot het nemen van maatreguien , ten einde eenige veranderingen te maaken in de Perfoonen van het Dijksbeftuur, waar onder verftaan word Dijkgraaf en Hoog-Heemraden, benevens derzelver Ministers , wordende egter bij die Misfive, aan Hoofd-Ingelanden onverlet gelaten, om zodanige Alteratien in de Perfoonen van Hoofd-Ingelanden te maken, als zij oordeelen zullen met het bij Rhijnland vigeerend Reglement overeenteftemmen."

„ Dat de eerfte Requestranten op deeze aartfchrijving, welkers inhoud zij liefst aan het verligt oordeel van dit Bewind , ter beoordeeling overgelaaten, maar welke egter, om dit met een woord te zeggen, ten opzigte van gemelde wettige Vergadering, daarbij als eene zekere Vergadering omichreeven, en voor al ten opzichte van

het

Sluiten