Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 15 >

ingevolge die aanfchrijving van den Asent, en de mondelinge affpraak met dezelve gehouden, tot Tanuarii dezes jaars hebben ftil gezeten, en afgewagt, of het generale Plan, waar van den Agent hun melding had gedaan , voor nieuwe jaar in werking zoude zijn gebragt, maar vernemende, dat zulks voor die tijd, en ook als nog niet is gefchied , hebben de Vertoonders zig eerst uit hun 'nam bij monde , en op den Ï8. Januarij 1799 in gefchrifte aan voornoemde Agent nader geaddresfeert, en aan den zelve op eene betaamlijke wijze voorgedragen , en onder het oog gebragt, dat vermits dat generaal Plan , waar op den Agent zig in September 1798 had beroepen, nog niet in werking was gebragt, en het intusfchen van het grootfte belang voor Rhijnlands Ingelanden was , dat het Reglement en de Inftruélien, waar na het Hoog-Heemraadfchap van Rhiinland, zo lang er door de Wetgevende Magt geen verandering in gemaakt is, en het algemeen welzijn het anders gebied, moet worden beftuurt, en welk Reglement en Inftructie door de tegenswoordige Leden met Eede is bekragtigd, heilig en na de letter wierde nagekomen en onderhouden , zonder dat door den Agent eenige beletzelen wierden aangebragt, om Rhijnlands Ingelanden daar van te priveeren, het denzelve Agent mogt behagen , om de last, bij deszelfs Misfive van den 19. September 1798. aan Hoofd-Ingelanden gegeven, intetrekken, en buiten werking te ftellen, ten dien effefte, dat Rhijnlands Ingelanden die vrijheid', om hunne eigen Beftuurders te kiezen, welke hun , en uit het regt der natuur , en uit het door de in der tijd Hoogstgeconftitueerde Magt gefandioneerd Reglement toekomt en is toegekend , te mogen uitoeffenen , en daar door alle verwarring , welke door het verhinderen van de uitoeffening van het zelve zal voortfpruiten, voortekomen, immers en zoo lang, tot dat het generale Plan , waarna alle Dijks - Collegien. en Heemraadfchappen over de geheele Bataaffche

Re-

Sluiten