Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< l8 >

queste, op den 31. December 1799. weder gea« dresfeerd aan het Uitvoerend Bewind; en na allegatie van die redenen , welke zij vermeende dat hun verzoek billijkten, verzoet finaale en gunstige dispofitie op derzei ver Request, den 14. tehr. 1799, geprefenteerd; en teffens opheffmg der furdieance bij befluit van dat Bewind van _ dato 1. Maart T799. regens de nieuwe verkiezing van Dijkriehter, Hoog-Heemraaden en Hoofd-ingelanden van Rhijnland gelegd: gelijk kan bliiken uk de Requeste , -waar van eene iimple Copie hier nevens wordt overgelegd.

Dit fchriftelijk verzoek, bij monde geadftru, eerd, heeft niet voor in de maand juüj van die jaar eemg effect gehad ; want het • Uitvoerend Bewind heeft op den 15. juüj deezes jaars, aan liet Vertegenwoordigend -Lichaam uifebraot en'gezonden derzelver advis ; zich bepaalende tot, en opgeevende derzelver bedenkingen, ten einde in de biftructie van voorn; Agent, en wei bepaaldelijk tot déqja én 35. Articulen van die Inltructie; eenige nterpianatoire beiluiten te neemen, waar door hetzeive Uitvoerend Bewind in ftaat gefield zoude kunnen worden, oin in dit geval eene finaale dispofitie te neemen.

Dit-, ter zaake wel ingericht en gepast advis van het Uitvoerend Bewind, ter Eerde Kantor van het Vertegenwoordigend L:ehaam op den 18. Juüj geleezen zijnde, is als toen gefield in handen van eene Commisfie van vijf Leden uit die Vergadering, welke op ai*', daaraanvolgende hebbende gediend van derzelver confideratien en advis; geheel verichiilende met bet gevoelen van het Uitvoerend Bewind ; en waarbij "die Commisfie heeft geoordeeld, dat» wat Ue door het Uitvoerend Bewind gevraagde interprrctatoi• je befiuiten aangaat, uk hooide der duidelijk*, heid, inzonderheid van het ggg Art. van d» in- ibuctie vaö het Agemfchapj, afie verklaana' overboojg is.i-.en aat dus, fect Luyoertud )$i

vviiid

Sluiten