Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*€ «2 >

Aan het Uitvoerend Bewind der Bataafïche Republiek.

Cjreeven te kennen Hoofd - Ingelanden van Rhijnland, midsgaders Geeommitteerdens uit de Gedeputeerdens van Ingelanden V2n Rhijnland.

Dat de Supplianten .zich in derzelver qualiteit, (waar van het bewijs aan derzelver Requeste, den 14. Februari), 1799. aan dit Bewind gepraEfenteerd, is geannexeerd, )' bij voorfz. Requeste aan hetzelve Bewind hebbende geadresfeerd; hebben vei zocht om intrekking en buiten werking (telling van twee- aanichrijvingen van den Agent van Toezicht op den Staat van Dijken , Wegen en Wateren .deezer Republiek, bij gemelde Requeste brceder vermeld; en dat dienvolgens de gezamentlijke Ingelanden van Rhijnland mogten blijven genieten het recht, hetwelk hun toekomt, en aan hun door de Provifioneele Vo'ks-Repj£efentanten van het voormaalig Gewest Holland is. toegekend; ingevolge het almede aan voorfz. Requeste geannexeerde gefanctioneerde Regiement; alles ten dien e(Ieé!:e, dat, ingevolge van het 8. Articul van hetzelve Reglement, door Kiezers, uit en door alle de Ingelanden van Rhijnland te kiezen, uit het tegenwoordig Beduur van Rhijnland, op nieuws de ver» kiezing van Dijkrichter, Hoog-Hee.mraaden en Hoofd - Ingelanden zoude kunuen worden geëffectueerd.

Dat

Sluiten