Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< =4 >

'n gezetenen of Geërfdens reprafetiteerende, het s, Financiëele beftuuren, en over dc penningen

van dezelve Ingelanden befchikken; zullende.

de Leden van zoodanige Collegien, vnor zoo „ verre dezelven niet behooren tot de Dijks,„ Regenten en derzelver Ministers, aan welke

de executie der werken gederoandeerd is, ge, heel onafhanglijk van dit Agentfchap hunne , funftien waarneemen, en aan-of afgesteld

worden naar de thans vigeerende Coftumen, s, tot dat daaromtrent door het Vertegenwoor>, digend Lighaam anders of nader zal worden », geftatuëerd."

Dat, daar dus de redenen cesfeeren, waarom dit Bewind het voorfz. der Supplianten Request heeft gehouden in advis, de Supplianten in een vast vertrouwen verfèeren, dat als nu door dit Bewind daar op kan en zal worden gedisponeerd, en teffens opgeheven de furcheance, welke daarbij is gelegd.

En keeren mitsdien de Supplianten zich tot dit Uitvoerend Bewind , met alle eerbied, en dien ernst, welke het belang van Ingelanden vordert, verzoekende: eerftelijk, dat dit Bewind finaal gelieve te disponeeren op der Supplianten Request, den 14. Februari] 1799. geprsefenteerd, en ten tweeden, dat de furchean» ce, bij befluit van dit Uitvoerend Bewind, in dato 1. Maart 1799. gelegd op de nieuwe verkiezing van Dijkrichter, Hoog - Heemraaden en Hoofd-Ingelanden van Rhijnland, welke anders, ■vermids de tijd, waarop de tegenswoordige Dijkïichter, Hoog - Heemraaden en Hoofd-Jngelanden zijn aangefteld, met 1. Maart 1799. had moeten gedaan zijn geweest, mag worden op* geheven; en dienvolgens de Aanfchrijving aaa Dijkrichter en Hoog - Heemraaden gedaan, ingetrokken , alles ten dien effefte, dat het aan Iagelanden van Rhijnland zal worden vrijgelaaten,

om

Sluiten