Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C n 3

Hoezeer men hier dezelfde beftanddeelen ontmoet, fpringt het aanftonds in het oog, dat de hoeveelheid van ieder grooter is. Voor 'eerst komt 'er, in beide deeze recepten , ruim twee pond voor elke portie , in de plaats van één en een vierde pond. Wanneer men nader onderzoekt, van welke beftanddeelen hetmeest toegevoegd is, zo vindt men in het meergemeld recept N°. i ruim | ffi water op elke portie, eh hier byna n 18; daar geen 4 loot grutte en erwten, hier ruim 6 loot; daar geen 2 loot brood, hier ruim 3.

De voornaame reden van dit kostbaar verf ail fchynt daarin gelegen te zyn, dat men te Hamburg het kookfel eerst denzelfden ogtend, in de plaats van daags te vooren, begint, waardoor de grutte nietgenoegzaïm uitdyd , en haare geheele voedende kragt niet ontwikkeld wordt, Of anders, dat deverborgen kragt van het vyater niet tyds genoeg heeft in de grutte pvertegaan, na zich van de onnutte deelen, door de uitwaasfeming, ontdaan te hebben. Het één en ander komt, wat ons oogmerk betreft, op hetzelfde uit. Wy zien, dat, om hetmeest mogelyk voedfel faam te Hellen, de grutte daags te vooren moet opgezet worden.

Hoezeer nu de onkosten te Hamburg zo veel hooger moeten loopen, kost 'er elke portie niet meer dan negen duiten hollandsch.

Opmerkelykishet, by alle verfchil.dat de ftellers van dit Hamburgsch bericht, niettemin, de goede zorg by de toebereiding evsn fterk aanbeveelen, als van welke fchier alles afhangt.

Het is ook juist daarom, dat hier het zelfde recept op onderfcheiden wyzen opgegeeven is, op

* t2t\ "2 16 flaaf8Ch aan het 'Of ander gewigt houde, en veelmeer door eigen proefneemiu-

gcn

Sluiten