Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

zoDdcrheid der Armen. By deeze gelegenheid wydc de Schryver uit over de Huishouding van den Soldaatenfland, en wyst aan, dat de Soldaatveel meer zou kunnen uitvoeren met zyne geringe loldy, welke te verhoogen, de -Financiën van geen Land gedoogen.

4. Over de Haarden en Schoorüeene'n, derzelver gebreken , en de middelen , om veel brandltof vooral in de keukens te fpaaren, de vertrekken beter te warmen , en alle rook te vermyden. In deeze verhandeling vindt de Ryke, zo wel als de Arme , eenen overvloed van onderwys , zo tot nüt, als tot aangenaamheid des levens.

5. Het tweede deel is geheel toegewyd aan verhandelingen over de warmte, hoe dezelve worde voortgebragt, geleid, bewaard;- en terwyl de befluiten algemeen nuttig zyn , en door ieder een kunnen gevat worden, zyn de proëfneémingen eigentlyk voor Geleerden gefchikt. Het geheel onderwerp van het ftooken vereischt ondervinding in Natuur- Schei- én Bouwkunde, maar het is 'er echter verre van daan, dat de Schryver flechts re. deneeren zoude , vermits hy telkens de theorie ftaaft met de praktyk.

6. Eindelyk hebben ook de klederen zyne aan. dacht gevestigd , als zynde hun oogmerk, hetligchaam warm te houden, en kunnende, volgens zyne wel uitgewerkte beginfelen , dit oogmerk bereikt worden met vry wat minder kosten, dan tot nog toe gefchied is. Maar de ontwikkeling van dit laatlte worde gemist in dit deel, en zal

bui-

Sluiten