Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

buiten twyfel een voornaam onderwerp zyn van het volgende, welk reeds aangekondigd is.

Zyn naam is rum ford, en zyn werk is genoemd :

Es/ais Politiques, Economiques et Philofophiques» Gedrukt te Geneve, 17995 en te krygen by alle Eoekverkoopers.

Mogelyk is reeds een Nederduitse!) Vertaaler bezig', om hetzelve aan zyne Landgenooten aan te bieden, en dan zal dit blaadje hem in de hand werken. Zo niet, hoop ik dat de een of ander daartoe moge aangemoedigd worden door dèeze voordragt, welke hem een groot getal leezers moet verzekeren, 'indien het waar is, dat het overal aan fondfen ontbreekt, om de armoede te onderfteunen, en dat dit werk de middelen opgeeft, om met de helft van het thans vereischte uit te komen,

NASCHRIFT. Zo even lees iJc in den Courier du Bas.Rhin van Nieuwjaarsdag het volgende: Londen 1 r December, (over Frankryk.*) „ In alle de groote Steden van Engeland, als „ Londen, Eristol, Manchester, Birmmgham , .,, Liverpool, enz., zyn deezen Winter publieke „ keukens opgerigt, Rumford-keukens genaamd, „ naar den Graaf van Rumford , eenen Weldoe„ ner van het.menscbdom, in de fmaak van den 3, beroemden Howard. De Armen vinden'er voor „ 3 of. 4 Stuivers een goede foep en vleesch. De „ Heden Edimburg en Dublin hebben dit voorbeeld » yverig gevolgd."

Zeker

Sluiten