Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

Zeker ander Artikel in de Rotterdamfche Cou= rant, van de laatfte Decemberdagen, houdende: „ dat men in Londen reeds veertig duizend Armen ,, aan de kost en aan werk geholpen heeft," is buiten twyfel betrekkelyk op deeze zelfde inftelling, en het doet my leed , dat de Engelfche papieren niet kunnen aankomen, ten einde nog na» dere byzonderheden uit dezelven te haaien.

Inmiddels zy het deeze reis genoeg, met wei. nig woorden aan te merken, dat het ontwerp van onzen Menfchenvrind ftrekt, om den Armen niet alleen in de publieke keuken een goedkoope en voedfaame fpys aan te bieden, maar daarenboven in ruime vertrekken, onder hetzelfde dak, een warm verblyf, naar zyne voorfchriften, onkostbaar geftookt, aan te wyzen, alwaar zy kunnen werken, en wel inzonderheid aan ftoffen tot dek* fel en kleding, zodanig ingerigt, dat zy met de minde kosten de mééste warmte geeven.

Onder een goed toezigt kan de Behoeftige dan, op dezelfde plaats, met zyn geheel huisgezin, dag voor dag, een warm vertrek , de kost, en werk, om beiden tebetaalen, zonder moeite vinden. Ja, hy kan nog zo veel overwinnen, dat hy een gedeelte van zyn eigen werk aankoopt, tot dekfel en kleding van hem en vandezynen.

Leezer, wy fpreeken niet van het geen men voor het eerst zou kunnen doen, maar van het geen zedert ettelyke jaaren gedaan is, en reeds van het eene land tot het ander overgaat,

Sluiten