Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

deel van de Befhmrders, indien zy, door deezen wenk opmerkzaam gemaakt, de fchriften van den bedoelden menfcfaenvrind willen onderzoeken en over peinzen. Wy willen liefst een voorbeeld aanhaalen" hoe oit bjginfel elders is toegepast, in deezen en den voorleeden winter, op dat de daad zelve fpree-

In alle de groote Steden van Engeland zyn GezelIchappen opgerigt van braave mannen, goede burgers, die of huizen ingerigt, of opzettelyk gebouwd hebben, met een economifche keuken,daar de goedkoope fpyzen zyn toebereid en aan de armen uitgedeeld, tegen den prys van een of twee Huivers de portie, daar vertrekken geftookt zyn op de economifche wyze, daar werk en werktuigen zyn aangeboden, om tegen goede bctaaling het genootene, en zelfs meer, te verdienen. Een arm Huisgezin kan daar den dag doorbrengen, en vindt 'er alle de geneflykheden des levens in het barre iaizoen. Des avonds keert het weder naar zyne wooning, en heeft 'er flegts een bed noodig, om tot den anderen ogtend te harden. Naar maate van de groote der Steden zyn 'er meer zulke huizen, op dat de Arme niet verre behoeve te loopen. In dezelven wordt de zindelykheid onderhouden, eene keukenmeid en twee of drie oppasfers zyn 'er geduurig bezig,beurtelings geeven de leden van het gezelfchap 'er de previfien uit, en houden 'er rekening van. Alles wordt gevonden uit de voortbrengfelen der nyverheid, en 'er fchiet nog over voor den werkfaamen. Voorwaar, een treffend voorbeeld van wyze milddaadigheid, en waardig, om nagevolgd te worden, het zy op dezelfde, of op eene andere wyze.

'Maar dit blyft een voorafgaand verè'ischte, dat dezulken, welken de hand aan het werk willen leggen* zig de economie eigen maaken, door welke

Sluiten