Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv VOORBERICHT DES VERTAALERS.

fchouwen, afgetrokken van de wreedheden en mis* handelingen, welken er gewoonlijk mede gepaard gaan, en te betoogen, dat dezelve ten hoogften

godloos en misdaadig is in zichzelven dat hij

zulks zoude zijn en blijven, al wier den de Slaaven met de uiterfte zachtheid en infchikkelijkheid behandeld. Dit betoogd zijnde, moeten alle voorwendfelen van zeiven Vervallen; terwijl de wreedheden en mishandelingen omtrent de Slaaven , tot meerdere verzwaaring van het misdaadige des Slaavenhandels verJlrekken. — In dit gezichtpunt wordt de Slaavenhandel door den Eerw. B O o TH, in deeze Leerrede, naar aanleiding van zijnen Tekst, befchouwd, en het ongeoorloofde en misdaadige van dien Handel zoo overtuigend beweezen, en in zulk een helder licht gefield, dat daar tegen, zoo het ons toefchifnt, met géén den minfien grond iets zal kunnen inge* hragt worden. — Men oordeelde derhalven deeze Leerfede eenér JXederduitfche vertaaling overwaardig. — Gelukkig, indien dit klein Gefchrift iets mogt toebrengen, niet jlegts tot verzachting van het lot der ongelukkige Negerflaaven, maar ook, om den weg te baanen, dat de vloekwaardige Slaavenhandel eenmaal algemeen wierd afgefchaft!

LEËR-

Sluiten