Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*f LEERREDE

onrechtvaardigheid begaan. — Het is derhalven alleen tegen het fteelen, verkoopen, en tot flaaven maaken van onfchuldige menfchen, dat ik voorneemends ben te redeneeren'— o?ifchuldi-ge menfchen, niet in eenen zedekundigen, maar in eenen burgerlijken zin. Want wanneer wij onszelven aanmerken als onderdaanen van Gods zedelijke regeering, dan zijn wij alle wel deeglijk fchuldig ; wij alle verdienen omtekoomen, en liggen ter zijner barmhartigheid. Geenmensch zou ook, met eenigen grond , zich moogen beklaagen over de Godlijke handelingen, indien de Eeuwige Rechtvaardigheid hem in eindeloos verderf ftoitte. — Maar t-p" aanzien van dm LtLickKing, in welke menfchen liaan tot eenen weereldlijken Oppervorst, en alsleden der burgerlijke maatfchappij, is het gansch anders met de zaak gelegen. Want hier kunnen zij onfchuldig zijn; en dit zoo zijnde, hebben zij een onbetwistbaar recht tot perlboneele vrijheid.

Ter bereiking van mijn oogmerk , zal ik trachten te betoogen Dat de wet, in onzen Tekst, offchoon aan de oude Hebreeuwen, als een ftaatkundig ligchaam, voorgefchreeven,

fteunt op eenen zedelijken grond;, Dat»

offchoon God , in zekere gevallen , den Israëlieten toeliet, hunne medemeiiïchen te koopea

tot

Sluiten