Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 LEERREDE

fchenfteelen in Engeland aantemoedigen, dan m Afrika, en even vaardig zijn, om eenen inbooreling van zijn eigen kerspel te koopen, als de inwooneren van een afgelegen gewest. — Het blijkt derhalven ten klaarften, Dat de Europifche handel in menfchen, en de flaavernij, daar aan verknocht, op grond der Joodfche wet vol-

ftrekt onverdeedigbaar zijn. Gaan wij nu

over, om te bewijzen,

Ten vierden, Dat de Menfcherihandel der Europeers, en de flaavernij welke daar van Tiet gevolg is, vslflrekt inloopt tegen de voorfchriften van Jefus Christus , en tegen den ganfchen inhoud zijner leer.

Tegen de voorschriften van Jefus Christus. Bij voorbeeld : Hebt uwe vijanden hefm

Doet

de oorzaak der rampen, waar mede zij, door den , inval der Engelfchen, gedreigd werden, eindelijk ' overeen, Dat het groote oordeel hun was over\\ koomen, door het Godiijk ongenoegen over de

zonden des volks; inzonderheid, omdat zij zulk " een groot getal Engelfche flaaven van kooplieden, H zeefchuimers, en roovers gekocht hadden, en de-

zelven nog in flaavernij hielden. Zij beflooten . derhalven eene wet te maaken, Dat alle de Enl* gelfcHe flaaven in het ganfche eiland van Ierland, 9\ aanjlonds zouden ontflaagen, en in hunnen voori„ gen ftaat van vrijheid her field worden." Hiflory of England, Vol. VI. pag 267, só8, 269. Oftavo Edit.

Sluiten