Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©ver Exodus XXI. vs. 16. 39

Het Evangelij is de leer van het Godlijk welbehagen in den mensch - van barmhartigheid omtrent den ellendigen, en van genade aan den onwaardigen. Het openbaart den Heer Jefus Christus, als in de weereld gekoomen om zondaaren zalg te maaken. Het gaat alleen de zulken aan, die rechtvaardiglijk door Gods Wet veroordeeld zijn, en verdienden eeuwig omtekoomen. In dit genaderijk Evangelij fpreekt de Godlijke Verlosfer tot Jooden en Heidenen, Europeers en Afrikaanen, zonder eenig onderfcheid; en zijne zielinneemende taal is: Wendt u naar mij toe, en wordt behouden, alle gij einden der aarde. - Koomt herwaards tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u ruste geeve„m — du m mij koomt, zal ik geenszins uitwerpen. Zoodaanig is de weldaadïge inhoud en het goedertieren oogmerk van de leer onzes Zaligmaakers! Dienvolgends moet derzelver eigenaartige ftrekking zijn , om liefde tot God en liefde tot de menfchen voordtebrengen en aantekweeken. Doch niets kan meer ftrijdig zijn tegen die godvruchtige en weldaadige gemoedsgezindheid, dan onze onfchuldige medemenfehen te koopen , te verkoopen , en tot flaaven te maaken. Want die handel en deeze flaavernij hebben haaren oorfprong uit de fnoodfte gierigheid; zij worden voordgezet door onrechtvaarC 4 dig-

Sluiten