Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jacob Aba$, een Joodse/: Koopman, en tevens geen ongeacht Voorleezer > geduurende den tyd van agt jaaren, in de Joodfche Hoogduitfche Kerk van het zo genaamde Collcs.it der Doodgraveren te Amfterdam, ftortte, vóór zes jaaren, in ecne

zwaare ziekte Gelukkiglyk daar uit

herfteld, geraakte' hy, by het leezen eener Verhandeling over Gods Eigenfchappen, door éénen zyner Natie gefchreeven, in geene geringe twyfeling. Deeze werdt gevolgd van eene andere aangaande de Komst van den Messias, en eindelyk van eene allerzwaarfte omtrent de Goddelykheid van het Oude. Testament, met één woord, omtrent den geheelen Godsdienst. Dit duurde lang, en het liep hoog. Dan hy werdt, door het beftel der gunstryke Voorzienigheid, uit deezen deerlyk maalftroom • van gedachten verlost door eenen aanzienlyken en kundigen Heer van onzen Godsdienst te Haarlem, in wiens Huis hy door den Koophandel ingang hadt verkreegen, eu A van

Sluiten