Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiièt het geëveri van Öndervvys in de He~

brccuïvfche Taal. Hy toog dan heenen

met eenen jood, die hetzelfde voorneemen hadt; doch te Straatsburg gekomen zynde, en aldaar verneemende, dat zulk eene kostwinning te Bazel niet wèl gelukken zoude, Haakten zy hun voorneemen, en keerden te rug, elk langs eenen onderfcheiden weg. -— Abas, zynen hertogt door Munjlcrland neemende, trof, op den weg, éénen Jood van Bredevoprt aa^ die hem riedt zich te Aalten, een Dorp iri het Graaffchap Zutphen, neêr te zetten, waar hy gelegenheid zou vinden, om Joodfche Kinderen te onderwyzen. Hierin liet hy zich gezeggen, oordeelende, dat zulk eene afgeleegen Plaats regt gefchikt zou weezen tot volbrenging

van zyn geheim gehouden oogmerk.

Daar gekomen zynde, ontdekte hy hetzelve aan den Weleerwaardigen Heer de R o y , der Hervormden Leeraar aldaar. Deeze oordeelde te regt, dat hy dit werk in meer rust te Zutphen tot fïand zou kunnen brengen, en riedt hem derhalven

aan, om zich herwaards te begeeveft.

Hy volgde dien goeden raad; kwam, den 12. December des verleeden jaars, hier aan; zogt myne Araptgenooten nevens my op; gaf een openhartig en zeer naauwA a keu-

Sluiten