Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o<5 G E L © O F S-

3. De Staatkunde belette hun ook gunstige getuigenisfen van Jezus te geeven: want, zo men dit gedaan had, dan zou men een • fchyn gegeeven hebben, als of men Jezus hield voor den Perfoon, die door de beroemde Oosterfche Voorzegging beloofd was.

V. Maar wat zoudt Gy antwoorden op deeze bedenking, dat naamelyk de Christelyke Godsdienst vol verdeeldheden is, en hoe kan dan dezelve de waare zyn?

A. 1. De Godsdienst zelf leert die verdeeldheden niet, maar wraakt dezelven ten hoogden.

1. De 'Jooden moeten zulk een tegenwerping niet maaken : want in hunnen Godsdienst worden ook verftheiden Secten gevonden.

V. Maar, het Euangelie kan niet volmaakt zyn: want Jezus beloofde aan zyne Apostelen, dat de Heilige Geest hun naderhand nog veele dingen leeren zoude?

A. De Heilige Geest zou hun naderhand indagüg maaken, het geen Jezus hun geleerd had. Joan. 14. 26. En het byzondere, dat ze nog door den Geest geleerd hebben, hebben ze ons in hunne Schriften nagelaaten.

V. Maar, volgens de Leer van het nieuwe Testament, heeft men geen Euangelie

noo-

Sluiten